Privacybeleid

Groenplus besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan Groenplus niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Bekijk ons privacybeleid groenplus. Contacteer ons voor meer informatie!

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Groenplus kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Groenplus, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Groenplus verstrekt.

Groenplus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HEBBEN WIJ UW GEGEVENS NODIG?

Groenplus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Groenplus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Groenplus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Groenplus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Groenplus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Groenplus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Groenplus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Groenplus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Groenplus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Groenplus heeft hier geen invloed op. Groenplus heeft Google geen toestemming gegeven om via Groenplus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@groenplus.be. Groenplus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Groenplus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groenplus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groenplus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Groenplus op via info@groenplus.be. gorenplus.be is een website van WiThService BV.

Groenplus is als volgt te bereiken:
Adres: F.S. Emsenslaan 27, 2400 Mol (B)
BTW-nummer: BE0807.093.943
Telefoon: 0032 (0)486 84 34 34
E-mailadres: info@groenplus.be

Algemene voorwaarden

Concept model algemene leverings- & betalings-voorwaarden van groenplus

 1. Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding, doch worden deze door ons vrijblijvend gedaan.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, modellen, tekeningen, ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere aanspraak van (een) derde(n) terzake.
 3. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. Orders verbinden ons eerst na onze schriftelijke, binnen een redelijke termijn te verzenden bevestiging, onverminderd de gebondenheid van de koper aan zijn order. Mondelinge afspraken zijn eerst bindend, nadat deze binnen een redelijke termijn schriftelijk zijn bevestigd.
 4. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 5. Levering geschiedt af magazijn in mol tenzij anders is overeengekomen.
  1. indien is overeengekomen dat de aangekochte goederen op een adres worden afgeleverd door groenplus, zal dit altijd inhouden dat de goederen gelost naast de auto op verhard terrein worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met opgave van een redelijk termijn waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.
  overschrijding van de levertijd brengt ons niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 nbw.
 7. eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 8. wij behouden ons het recht voor om, indien één of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om vergelijkbare zaken te leveren alsmede om de koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs.
 9. levering geschiedt uitsluitend na vooruitbetaling, tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.
 10. wij verplichten ons jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.
  1. wij verbinden ons jegens de koper om zaken te leveren, die:
   1. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke en veilige uitvoering zijn.
   2. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter beschikking zijn gesteld.
 11. De koper dient de geleverde goederen direct na aflevering en voor verwerking of montage nauwkeurig te inspecterenen op uiterlijk waarneembare gebreken, uitvoering, hoeveelheid en mogelijke beschadigingen. Behoudens tegenbewijs geldt aftekening van de leveringsbon of vrachtbrief zonder aantekening van protest als bewijs dat de goederen in de juiste hoeveelheid, uitvoering en zonder gebreken zijn afgeleverd.
  1. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt.
  2. De kosten van het retourneren van de aangekochte goederen en/of het terug sturen van garantie onderdelen zijn voor rekening van de koper.
  3. indien op het afleveradres garantie-onderdelen moeten worden vervangen door groenplus zijn de reis- en/of transportkosten voor rekening van de koper.
 12. Indien niet duidelijk anders aangegeven zijn alle aangeboden kunsthagen en toebehoren van deze, ontwikkeld voor gebruik door particulieren in de achtertuin. Groenplus sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat de kunsthagen in openbare gelegenheden of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
  1. groenplus sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe schade, indirecte schade, letselschade en gevolgschade, welke is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, ondeugdelijke montage of slecht onderhoud van de geleverde goederen.
  2. groenplus behoudt zich het recht voor om wijzigingen in ontwerp, handleiding of uitvoering aan te brengen zonder dit vooraf kenbaar te maken.
 13. Groenplus garandeert de door haar geleverde kunsthagen en toebehoren voor fabrieksfouten gedurende een periode van een jaar na aankoopdatum. Dit geldt alleen voor de eerste eigenaar, onder de volgende voorwaarden: de defecten worden veroorzaakt door materiaalfouten of fabrieksfouten. De aanwijzingen in handleiding nauwgezet zijn opgevolgd.
  de kunsthagen zijn geschikt voor particulier gebruik als tuindecoratie. De garantie is niet van toepassing bij normale slijtage, natuurlijke verkleuring zoals m.b.t. De materiaal eigenschappen te verwachten zijn.
  daar waar de kunsthaag wordt gebruikt als decoratiemateriaal in openbaar toegankelijke ruimten of plaatsen met een verhoogd brandgevaar, is de koper van de kunsthagen verplicht om afdoende maatregenelen te treffen om brand te voorkomen.
  het risico van brand alsmede de gevolgen daarvan zijn voor de koper / eigenaar van de toegepaste kunsthagen.
 14. De termijn voor betaling gaat in op de datum zoals vermeld op betreffende faktuur c.q. Opdrachtbevestiging. Bij overschrijding van de betalingstermijn, zijn wij gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling aan koper in rekening te stellen een maandelijkse rente van 1% alsmede alle kosten kosten terzake van de wanbetaling met een minimum van 100,- waaronder, bijvoorbeeld, incasso kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met inbegrip van het honorarium en de verschotten van onze advocaat.
 15. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 16. Zolang de goederen met alle bijkomende kosten niet integraal door koper zijn betaald, blijven zij eigendom van groenplus. Koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven. Hij is in geval van niet tijdige betaling, gehouden nog niet doorverkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te leveren. Zijn in voorkomend geval de goederen wel doorverkocht, dan worden wij rechthebbende op de doorverkoopprijs terwijl de koper zich verplicht zijn medewerking te verlenen aan de desbetreffende akte van cessie.
 17. de administratie van groenplus wordt ten alle tijden geacht een juiste weergave te zijn van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen, mits het tegendeel bewezen wordt.
 18. door het plaatsen van een order bij groenplus aanvaardt de koper deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en groenplus
 19. de in artikel 18 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en groenplus gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.
 20. Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend nederlands recht van toepassing.
 21. eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde kantonrechter, althans de arrondissementsrechtbank te breda.
 22. de eventuele nietigheid of niet-geldigheid van één of meerdere van bovenstaande artikelen laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.

identiteit van de ondernemer

Groenplus website: www.kunsthaag-kopen.nl

Dhr. Bergmans ben

Correspondentie adres:
Fs emsenlaan 27
2400 mol
Belgie
Telefoon: +32 468493295

E-mail: kunsthaaggp@gmail.com

Iban : be93 6528 0647 5967
Bic: bbrubebb

Btw nr.: be0807093943

Annuleringsprocedure / Herroepingsrecht

Retourneren of omruilen ?

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Bij GROENPLUS kunt u een product binnen 14 werkdagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet en ongebruikt is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking. Voordat u een product retour zendt, moet u eerst met GROENPLUS contact opnemen via kunsthaaggp@gmail.com U ontvangt dan alle gegevens om uw product te retourneren. Retour voorwaarden (zie ook Algemene voorwaarden van GROENPLUS) • Er moet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling retour aangevraagd worden per email of telefoon. • De bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen retour gestuurd te worden. • De retourproducten dienen onaangebroken, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn. • De retourproducten dienen goed verpakt retour gestuurd te worden. • Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant.

Terugbetaling van een retourzending
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, exclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de zorg voor de kosten en voor de retourzending. De kosten van het retourzenden zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van het te versturen pakket.

Scroll naar boven